RSS
A A A

Statut

STATUT
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W DOBCZYCACH

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zwany dalej „M-GOK i S”, jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie i upowszechnianie działalności kulturalnej.
 2. Obok określonej w ustępie poprzedzającym działalności kulturalnej M-GOK i S prowadzi działalność sportowo-rekreacyjną i turystyczną.

§ 2.

M-GOK i S działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 Nr 13 poz. 123 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857).
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240).

§ 3.

Organizatorem M-GOK i S jest Gmina i Miasto Dobczyce.

§ 4.

 1. M-GOK i S działa na obszarze terenu Gminy i Miasta Dobczyce.
 2. M-GOK i S może współdziałać z instytucjami kultury i sportu oraz organizować imprezy artystyczne, kulturalne i sportowe także poza terenem Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 5.

Siedzibą M-GOK i S jest miasto Dobczyce.

§ 6.

 1. M-GOK i S uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 2. M-GOK i S prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

§ 7.

 1. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 Gmina i Miasto Dobczyce nie odpowiada za zobowiązania M-GOK i S.
 2. M-GOK i S otrzymuje dotacje z budżetu Gminy i Miasta Dobczyce. Wysokość dotacji określa uchwała budżetowa Rady Miejskiej w Dobczycach na dany rok.
 3. Zwierzchni nadzór nad działalnością M-GOK i S w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

II. Przedmiot i zakres działalności

§ 8.

M-GOK i S prowadzi działalność kulturalną, upowszechniania i tworzenia kultury i sztuki, sportowo-rekreacyjną i turystyczną, organizacji wypoczynku, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i regionalnego, ochrony i promocji tradycji kulturowych, promocji gminy i jej mieszkańców, nawiązywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z artystami, twórcami i instytucjami kultury w kraju i za granicą. Szczególnym adresatem działalności MGOK i S jest młodzież.

§ 9.

Do podstawowych zadań M-GOK i S należy:

 1. rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych
 2. przygotowanie do właściwego rozumienia i odbioru wartości kulturalnych,
 3. kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 4. tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
 5. stwarzanie warunków dla funkcjonowania amatorskich artystycznych kół i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów itp.,
 6. edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy o sztuce,
 7. popularyzacja i organizowanie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku
 8. współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi, mające na celu upowszechnianie kultury i sportu.

§ 10.

Zadania w zakresie działalności M-GOK i S realizuje poprzez:

 1. organizację imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych,
 2. inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,
 3. podejmowanie przedsięwzięć edukacyjnych i oświatowych,
 4. działalność instrukcyjno-metodyczną,
 5. prowadzanie działalności wydawniczej i promocyjnej,
 6. prowadzenie kursów języków obcych,
 7. organizację wystaw, przeglądów i innych przedsięwzięć w zakresie popularyzacji dorobku kulturalnego,
 8. inspirowanie oraz promowanie działalności literackiej, artystycznej i innych form twórczości mieszkańców gminy,
 9. współdziałanie z innymi jednostkami upowszechniania oświaty, kultury i sportu,
 10. prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
 11. wspieranie rozwoju sportu i współdziałanie ze stowarzyszeniami, klubami i innymi grupami sportowymi.
 12. Zarządzanie posiadanymi obiektami gminnymi, w tym budynkami, urządzeniami, wyposażeniem, udostępnianie bazy lokalnej będącej w posiadaniu.

III. Organizacja i zarządzanie

§ 11.

 1. Dyrektor M-GOK i S zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Dyrektor M-GOK i S jest kierownikiem zakładu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§ 12.

Organizację wewnętrzną M-GOK i S określa regulamin organizacyjny nadawany przez jego Dyrektora po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce.

§ 13.

 1. Dyrektor M-GOK i S powołuje odwołuje Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.
 2. Powołanie może być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania konkursowego.

§ 14.

 1. Dyrektor M-GOK i S może powoływać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.
 2. Dyrektor M-GOK i S może na okres organizacji festiwali i imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych powołać dyrekcję tych festiwali lub imprez.

IV. Gospodarka finansowa i majątkowa

§ 15.

 1. M-GOK i S gospodaruje samodzielnie mieniem komunalnym przekazanym przez Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, zarządza nim i ponosi odpowiedzialność za jego wykorzystanie do celów realizacji zadań statutowych.
 2. Zakres samodzielności dyrektora M-GOK i S w gospodarowaniu powierzonymi składnikami mienia komunalnego określają przepisy ustawowe oraz obowiązek jego efektywnego wykorzystania.
 3. Przy składaniu oświadczeń woli w sprawach majątkowych Dyrektor M-GOK i S współdziała z Głównym Księgowym M-GOK i S w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
 4. W M-GOKiS może być utworzone stanowisko Zastępcy Dyrektora.
 5. O powołaniu i odwołaniu Zastępcy Dyrektora decyduje Dyrektor M-GOKiS po wcześniejszym uzgodnieniu kandydatury i uzyskaniu akceptacji Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce. Zastępcę Dyrektora zatrudnia się na czas określony lub nieokreślony. Zakres czynności dla Zastępcy Dyrektora MGOKiS ustala Dyrektora MGOKiS.

§ 16.

 1. Działalność M-GOK i S jest finansowana ze środków własnych, z dotacji przyznanej w budżecie Gminy i Miasta Dobczyce oraz z darowizn, subwencji, zapisów i innych dochodów.
 2. Podstawą gospodarki finansowej M-GOK i S jest roczny plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora, uwzględniający wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1.
 3. Dyrektor M-GOK i S składa corocznie Radzie Miejskiej sprawozdanie z prowadzonej działalności programowej i finansowanej.

§ 17.

M-GOK i S prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami obowiązującymi samorządowe instytucje kultury.

§ 18.

M-GOK i S może prowadzić także działalność inną niż kulturalną, nie będącą w sprzeczności z przepisami, w tym działalność gospodarczą, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

§ 19.

M-GOK i S używa pieczęci podłużnej o nazwie: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach.

§ 20.

Zmiany Statutu M-GOK i S może dokonywać Rada Miejska w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 21.

Likwidacja M-GOK i S może nastąpić na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach podjętej zgodnie z trybem likwidacji instytucji określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2 Statutu.Opublikował: Michał Ładyga
Publikacja dnia: 29.03.2012
Podpisał: Andrzej Topa
Dokument z dnia: 28.03.2012
Dokument oglądany razy: 4 449