RSS
A A A
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 18.07.2019 z powodu:
.

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem na okres 6 lat, lokalu użytkowego o powierzchni 513,6 m2 pod działalność gospodarczą /prowadzenie stołówki/ usytuowany na parterze i przyziemiu, znajdujący się w budynku stanowiącym własn

18.07.2019

                                                                                                                   Dobczyce, dnia 16.07.2019 r.

MGOKIS -K 221/P-3/19/1

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na wynajem na okres 6 lat, lokalu użytkowego o powierzchni 16,1 m2, / wydzielony z hallu kasowego / pod działalność gospodarczą / handlową lub usługową usytuowany na parterze, znajdujący się w budynku stanowiącym własność Gminy i Miasta Dobczyce zlokalizowanym w Dobczycach przy ulicy Szkolnej 43, położonym na nieruchomości oznaczonej jako działka: nr: 1531/4, 1534/4 - dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00015570/2; nr: 1532,1533 - dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00015490/7 oraz na części działek nr 1540/3, 1390, 1691/2, 1534/7 dla których Sąd Rejonowy w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą nr KR2Y/00015570/2

Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną i centralnego ogrzewania.

Aktualizacja czynszu tj. jego podwyższanie następować będzie zgodnie z zapisami umowy corocznie o wskaźnik równy wskaźnikowi wzrostu cen i usług za dany okres,
wyliczony i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Otwarcie przetargu odbędzie się 14.08.2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Dobczycach, ul. Szkolna 43 w pokoju 144 - parter, o godzinie 1000.
Cena wywoławcza 21,00 zł/m2 + 23% VAT za miesiąc najmu.
W cenę wliczone są koszty centralnego ogrzewania i podatku od nieruchomości.

Czynsz najmu będzie płatny miesięcznie z dołu do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Wynajmujący zastrzega sobie możliwość aktualizacji czynszu określonego umową
w okresach rocznych.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300,00 zł na konto Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach ul. Szkolna 43, BS Dobczyce 36 8602 0000 0000 0225 2430 0004 do dnia 09.08.2019 r.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Osobie, która przetarg wygrała, wpłacone wadium zalicza się na poczet czynszu najmu. Wadium przepada, jeżeli wygrywający uchyli się od zawarcia umowy najmu.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 0,50 zł za 1 m2. Przetarg będzie ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Oferent zobowiązany jest również do:
- dostarczenia na piśmie oświadczenia o niezaleganiu z podatkami do US oraz ze składkami do ZUS do dnia 09.08.2019.
- dostarczenia na piśmie oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami za wynajem/dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, do dnia 09.08.2019
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach może  unieważnić przetarg bez podania przyczyny.
Bliższe informacje o lokalu udzielane są w Biurze Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach, pokój nr 143, w godzinach od 8:00 do 16:00, tel 533 990 660, 12 2716 757.
Lokal można oglądać od dnia 16 lipca 2019 roku w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1300.

Opublikował: Mariusz Grzybek
Publikacja dnia: 18.07.2019

Dokument oglądany razy: 400
« inne aktualności