RSS
A A A

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach.

Data publikacji strony podmiotowej BIP:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BiP jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zawiera materiały graficzne, które nie są w pełni dostosowane dla czytników tekstu.
 • Nie wszystkie teksty i dokumenty są dostępne cyfrowo
 • W linkach mogą wystąpić powtórzenia opisów alternatywnych i tytułów.

Wyłączenia

Zamieszczone na stronie informacje, grafiki, dokumenty nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań MGOKiS.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Grzybek
 • E-mail: mgrzybek@mgokis.dobczyce.pl
 • Telefon: +533 990 660

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach
 • Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach ul. Szkolna 43
  32-410 Dobczyce
 • E-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl
 • Telefon: +48122716757

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach (MGOKiS) ma swoją siedzibę w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym im. Burmistrza Marcina Pawlaka w Dobczycach. Przed wejściem głównym do budynku wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do MGOKiS jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, znajduje się w poziomie ulicy i nie posiada żadnych fizycznych barier architektonicznych. Bezprogowe drzwi wejściowe mają szerokość 180 cm w świetle. Do budynku można wejść także drugim wejściem, do którego prowadzi szeroki chodnik połączony z dużym parkingiem.

Klienci obsługiwani są w biurze MGOKiS, znajdującym się na parterze, za windą, po lewej stronie od wejścia. Pracownicy MGOKiS są przeszkoleni w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Po terenie MGOKiS można swobodnie poruszać się na wózkach inwalidzkich, posadzka jest antypoślizgowa. W biurze znajdują się wszystkie formularze niezbędne do załatwienia spraw w MGOKiS.

MGOKiS Dobczyce zajmuje pomieszczenia w środkowej części budynku, na parterze oraz na I piętrze. W budynku znajdują się dwie windy, które umożliwiają swobodne poruszanie się między kondygnacjami. Klatki schodowe są przestronne z poręczami po obydwu stronach schodów. Schody posiadają kontrastowe oznaczenie krawędzi. Wszystkie szklane drzwi są oklejone pasami z folii. Korytarze na parterze i piętrze mają szerokość umożliwiającą minięcie się dwóch osób na wózku lub dwóch par osób. W budynku zastosowano kontrastowe barwy ścian i podłóg, a także kontrastowe oznaczenia nazw pomieszczeń co pozwala na łatwiejszą nawigację osobom słabowidzącym. Na każdym poziomie części budynku, zajmowanej przez MGOKiS znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dwóch toaletach udostępnione są przewijaki. Oświetlenie w całym budynku nie powoduje olśnienia oraz zbyt kontrastowych cieni.

Na korytarzach nie ma zamontowanych na stałe tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach ze strzałkami kierunkowymi, są natomiast przenośne prezentatory, wskazujące kierunek do biura. Drogi ewakuacyjne oznaczone są kontrastowymi, podświetlanymi strzałkami. Stosowne oznaczenia posiadają także drzwi przeciwpożarowe.

Nie ma informacji w alfabecie Braille’a lub tyflografice. Nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Załączniki

Raport o stanie zapewnienia dostępności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach - stan na dzień 01.01.2021 r.Opublikował: Michał Ładyga
Publikacja dnia: 31.03.2021
Podpisał: Katarzyna Maj
Dokument z dnia: 31.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 063